Trang chủGiá bán lẻ

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/04/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/04/2021

  Thời điểm  15h00   ngày 12 / 04/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/04/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/03/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/03/2021

  Thời điểm  15h00   ngày 27 / 03/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 12/04/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/03/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/03/2021

  Thời điểm  15h00   ngày 12 / 03/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/03/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 25/02/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 25/02/2021

  Thời điểm  15h00   ngày 25 / 02/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 12/03/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 10/02/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 10/02/2021

   Thời điểm  15h00   ngày  10 / 02/2021  có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh  15h00  ngày  25/02/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/01/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/01/2021

  Thời điểm  15h00   ngày 26 / 01/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 09/02/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/01/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/01/2021

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 11 / 01/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 26/01/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/12/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/12/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 26 /1 2/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/01/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 11/12/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 11/12/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 11 /1 2/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 26/12/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/11/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/11/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 26 /1 1/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   11/12/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/11//2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/11//2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 11 /1 1/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   26/11/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/10//2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/10//2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 27 /10 /2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   11/11/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/10/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/10/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 12 /10 /2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   27/10/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/09/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/09/2020

    Thời điểm  15h00 h00 ngày 26 /09 /2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   12/10/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/09/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/09/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 11 /09 /2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   26/09/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...