Trang chủGiá bán lẻ

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/10/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/10/2021

  Thời điểm 15h00   ngày ngày 11/10/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 26/10/2021 . *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 25/09/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 25/09/2021

  Thời điểm 15h00   ngày ngày 25/09/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/10/2021 . *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 10/09/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 10/09/2021

  Thời điểm 15h00   ngày ngày 10/09/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 25/09/2021 . *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/08/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/08/2021

    Thời điểm 15h00   ngày ngày 26/08/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 10/09/2021 . *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/08/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/08/2021

  Thời điểm 15h00   ngày ngày 11/08/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 26/08/2021 . *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/07/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/07/2021

  Thời điểm 15h00   ngày ngày 27/07/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/08/2021 . *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/07/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/07/2020

  Thời điểm 15h00   ngày ngày 12/07/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/07/2021 . *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/06/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/06/2021

  Thời điểm 15h00   ngày ngày 26/06/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 12/07/2021 . *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/06/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/06/2021

  Thời điểm 15h00   ngày ngày 11/06/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 26/06/2021 . *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/05/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/05/2021

  Thời điểm 15h00   ngày ngày 27/05/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/06/2021 . *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/05/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/05/2021

  Thời điểm  15h00   ngày ngày 12/05/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/05/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/04/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/04/2021

  Thời điểm  15h00   ngày ngày 27/04/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 12/05/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/04/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/04/2021

  Thời điểm  15h00   ngày 12 / 04/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/04/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/03/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/03/2021

  Thời điểm  15h00   ngày 27 / 03/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 12/04/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/03/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/03/2021

  Thời điểm  15h00   ngày 12 / 03/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/03/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...