Giá bán lẻ - Thông tin giá cả xăng dầu

Trang chủ Giá bán lẻ

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/08/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/08/2018

Thời điểm 15h ngày 07/08/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/08/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/07/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/07/2018

   Thời điểm 15h ngày 23/07/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/08/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/07/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/07/2018

  Thời điểm 15h ngày 07/07/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/07/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 22/06/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 22/06/2018

  Thời điểm 15h ngày 22 /0 6 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07 /0 7 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/06/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/06/2018

  Thời điểm 15h ngày 07 /0 6 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22 /0 6 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/05/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/05/2018

  Thời điểm 15h ngày 23 /0 5 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07 /0 6 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 08/05/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 08/05/2018

  Thời điểm 15h ngày 08 /0 5 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23 /0 5 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/04/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/04/2018

  Thời điểm 15h ngày 23 /0 4 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 08 /0 5 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/04/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/04/2018

  Thời điểm 15h ngày 07 /0 4 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23 /0 4 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/03/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/03/2018

  Thời điểm 15h ngày 23 /0 3 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07 /0 4 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 08/03/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 08/03/2018

  Thời điểm 15h ngày 08 /0 3 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23 /0 3 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 21/02/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 21/02/2018

  Thời điểm 15h ngày 21 /0 2 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 08 /0 3 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 03/02/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 03/02/2018

  Thời điểm 15h ngày 03 /0 2 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21 /02/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/01/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/01/2018

Thời điểm  15 h ngày 19/01 /201 8 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 03/02/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean                 Xăng 20% Dầu 0% ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/01/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/01/2018

    Thời điểm  15 h ngày 04/01 /201 8 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/01/2018. Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...