Trang chủGiá bán lẻ

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/12/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/12/2017

  Thời điểm  15 h ngày 05/12 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/12/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu 15 h ngày 20/11/2017

Giá bán lẻ xăng dầu 15 h ngày 20/11/2017

  Thời điểm  15 h ngày 20/11 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/12/2017. Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/11/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/11/2017

    Thời điểm  15 h ngày 04/11 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/11/2017. Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h55 ngày 20/10/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h55 ngày 20/10/2017

    Thời điểm  16 h 55 ngày 20/10 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/10/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h 55 ngày 05/10/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h 55 ngày 05/10/2017

    Thời điểm  16 h 55 ngày 05/10/09 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/10/2017. Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/09/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/09/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/09 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/09/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/09/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 05/09 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/08/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/08/2017

    Thời điểm  15 h 00 ngày 19/08 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/09/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/08/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/08/2017

Thời điểm  15 h 00 ngày 04/08 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/08/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/07/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/07/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/07 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/08/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 05/07/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 05/07/2017

Thời điểm  17 h 00 ngày 05/07 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/07/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/06/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/06/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/06 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/07/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/06/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/06/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 05/06 /2017  có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/06/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 20/05/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 20/05/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/05 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 05/06/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/05/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/05/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 05/05 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/05/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...