Trang chủGiá bán lẻ

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/04/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/04/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 05/04 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/04/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 21/03/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 21/03/2017

    Thời điểm  15 h 00 ngày 21/03 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 05/04/2017.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/03/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/03/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 6/03 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 21/03/2017.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/02/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/02/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 18/02 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 06/03/2017.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 03/02/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 03/02/2017

  Thời điểm  16 h 00 ngày 03/02 /201 7.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/01/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/01/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 19/01 /201 7.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 04/01/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 04/01/2017

  Thời điểm  16 h 00 ngày 04/01 /201 7.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/12/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/12/2016

    Thời điểm  15 h 00 ngày 20/12 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19 h ngày 05/12/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19 h ngày 05/12/2016

  Thời điểm  19 h 00 ngày 05/12 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/11/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/11/2016

  Thời điểm  15 h 00 ngày 19/11 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/11/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/11/2016

    Thời điểm  15 h 00 ngày 04/11 /201 6. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h 45 ngày 20/10/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h 45 ngày 20/10/2016

    Thời điểm  16 h 30 ngày 20/10 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 ngày 05/10/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 ngày 05/10/2016

  Thời điểm  16 h 30 ngày  05/10 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/09/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/09/2016

  Thời điểm  15 h ngày 20 /09 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/09/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/09/2016

    Thời điểm  15 h ngày  05/09 /201 6.  Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...