Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/08/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/08/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 12 /0 8/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   27/08/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 28/07/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 28/07/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 28 /07 /2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   12/08/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 13/07/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 13/07/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 13 /07 /2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   28/07/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/06/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 27/06/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 27/06/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   13/07/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/06/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/06/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 12/06/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   27/06/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 28/05/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 28/05/2020

    Thời điểm  15h00 h00 ngày 28/05/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   12/06/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày  13/05/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 13/05/2020

    Thời điểm  15h00 h00 ngày 13/05/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   28/05/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 28/04/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 28/04/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 28/04/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   13/05/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 13/04/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 13/04/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 13/04/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   28/04/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 29/03/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 29/03/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 29/03/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   13/04/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 15/03/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 15/03/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 15/03/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  29/03/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 29/02/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 29/02/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 29/02/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   16503/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 14/02/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 14/02/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 14/02/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   29/02/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 30/01/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 30/01/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 30/01/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   14/02/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h 30 ngày 15/01/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h 30 ngày 15/01/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 15/01/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   30/01/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...