Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 30/01/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 30/01/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 30/01/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   14/02/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h 30 ngày 15/01/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h 30 ngày 15/01/2020

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 15/01/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   30/01/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 31/12/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 31/12/2019

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 31/12/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   15/01/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 16/12/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 16/12/2019

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 16/12/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   31/12/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 30/11/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 30/11/2019

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 30/11/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   16/12/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 15/11/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 15/11/2019

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 15/11/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   30/11/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 31/10/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 31/10/2019

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 31/10/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   15/11/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 16/10/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 16/10/2019

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 16/10/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   31/10/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h ngày 01/10/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h ngày 01/10/2019

  Thời điểm  18h00 h00 ngày 1/10/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   16/10/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 16/09/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 16/09/2019

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 16/9/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   01/10/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 31/08/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 31/08/2019

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 31/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   16/09/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 16/08/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 16/08/2019

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 16/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   31/08/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 01/08/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 01/08/2019

  Thời điểm  15h00 h00 ngày 01/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   16/08/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 17/07/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 17/07/2019

  Thời điểm  17h00 h00 ngày 17/7/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   01/08/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 h ngày 02/07/2019

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 h ngày 02/07/2019

  Thời điểm  16h30 h00 ngày 02/7/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày   02/07/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...