Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/11/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/11/2018

Thời điểm 15h ngày 06/11/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/11/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 22/10/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 22/10/2018

  Thời điểm 15h ngày 22/10/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/11/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/10/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/10/2018

  Thời điểm 15h ngày 06/10/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/10/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 21/09/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 21/09/2018

Thời điểm 15h ngày 21/09/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/20/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/09/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/09/2018

  Thời điểm 15h ngày 06/09/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/09/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 22/08/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 22/08/2018

  Thời điểm 15h ngày 22/08/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/09/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/08/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/08/2018

Thời điểm 15h ngày 07/08/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/08/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/07/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/07/2018

   Thời điểm 15h ngày 23/07/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/08/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/07/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/07/2018

  Thời điểm 15h ngày 07/07/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/07/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 22/06/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 22/06/2018

  Thời điểm 15h ngày 22 /0 6 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07 /0 7 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/06/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/06/2018

  Thời điểm 15h ngày 07 /0 6 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22 /0 6 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/05/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/05/2018

  Thời điểm 15h ngày 23 /0 5 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07 /0 6 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 08/05/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 08/05/2018

  Thời điểm 15h ngày 08 /0 5 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23 /0 5 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/04/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 23/04/2018

  Thời điểm 15h ngày 23 /0 4 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 08 /0 5 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/04/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/04/2018

  Thời điểm 15h ngày 07 /0 4 /2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23 /0 4 /2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018 Nhập từ Asean ...