Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/08/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/08/2017

Thời điểm  15 h 00 ngày 04/08 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/08/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/07/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/07/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/07 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/08/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 05/07/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 05/07/2017

Thời điểm  17 h 00 ngày 05/07 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/07/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/06/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/06/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/06 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/07/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/06/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/06/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 05/06 /2017  có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/06/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 20/05/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 20/05/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/05 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 05/06/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/05/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/05/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 05/05 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/05/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/04/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/04/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/04 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 05/05/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/04/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/04/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 05/04 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/04/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 21/03/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 21/03/2017

    Thời điểm  15 h 00 ngày 21/03 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 05/04/2017.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/03/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/03/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 6/03 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 21/03/2017.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/02/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/02/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 18/02 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 06/03/2017.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 03/02/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 03/02/2017

  Thời điểm  16 h 00 ngày 03/02 /201 7.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/01/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/01/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 19/01 /201 7.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 04/01/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 04/01/2017

  Thời điểm  16 h 00 ngày 04/01 /201 7.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...