Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/12/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/12/2016

    Thời điểm  15 h 00 ngày 20/12 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19 h ngày 05/12/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19 h ngày 05/12/2016

  Thời điểm  19 h 00 ngày 05/12 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/11/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/11/2016

  Thời điểm  15 h 00 ngày 19/11 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/11/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/11/2016

    Thời điểm  15 h 00 ngày 04/11 /201 6. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h 45 ngày 20/10/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h 45 ngày 20/10/2016

    Thời điểm  16 h 30 ngày 20/10 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 ngày 05/10/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 ngày 05/10/2016

  Thời điểm  16 h 30 ngày  05/10 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/09/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/09/2016

  Thời điểm  15 h ngày 20 /09 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/09/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/09/2016

    Thời điểm  15 h ngày  05/09 /201 6.  Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h30 ngày 19/08/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h30 ngày 19/08/2016

    Thời điểm  15 h 30 ngày  19/08 /201 6.  Xem Công Văn ( thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt) Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/08/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/08/2016

    Thời điểm  15 h ngày  04/08 /201 6.  Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/07/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/07/2016

  Thời điểm  15 h ngày  20/07 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/07/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/07/2015

    Thời điểm  15 h ngày  05/07 /201 6. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/06/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/06/2016

  Thời điểm  15 h ngày  04/06 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/06/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/06/2016

Thời điểm  15 h ngày  04/06 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/05/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/05/2016

  Thời điểm  15 h ngày 20 /05 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...