Trang chủ Bộ Công Thương

THUẾ NHẬP KHẨU XĂNG DẦU Áp dụng kể từ 22/12/2010

(Ban hành kèm theo Thông tư số 213/2010/TT-BTC ngày 22/12/2010 của Bộ Tài chính)
         
TT Mặt hàng Thuế NK (%) Thuế TTĐB (%) Thuế GTGT (%)
1 Xăng 6 10 10
2 Diesel 2 0 10
3 Dầu hỏa 6 0 10
4 Mazut (FO) 5 0 10