Trang chủBộ Tài Chính

Về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu.

Về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu.

   BỘ TÀI CHÍNH —— Số:        /TB-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc — ——————————— ...

Luật thuế Bảo vệ môi trường hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012

Luật thuế Bảo vệ môi trường hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012

BỘ TÀI CHÍNH -------------------- Số: 152/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011   ...

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU  XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU XĂNG DẦU

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU XĂNG DẦU

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 126/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 09 ...

Công văn điều hành giá xăng dầu từ 22h ngày 29/03/2011

Công văn điều hành giá xăng dầu từ 22h ngày 29/03/2011

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/BTC-QLG Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011 ...

70/2006/QĐ-UBND NGÀY 22/9/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU

70/2006/QĐ-UBND NGÀY 22/9/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2011/QĐ-UBND Tuyên ...

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG, DẦU.

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG, DẦU.

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/BTC-QLG Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011 ...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2011 ...