Trang chủBộ Tài Chính

Về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu.

  

BỘ TÀI CHÍNH

——

Số:        /TB-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

———————————

Hà Nội, ngày 19  tháng  01  năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu.

 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

 Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Chỉ thị số 2051/CT-TTg ngày 16/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm thìn 2012;

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây;

Sau khi đã trao đổi ý kiến với Bộ Công Thương; để bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối:

1. Giữ ổn định như quy định hiện hành:

- Giá bán các chủng loại xăng, dầu;

- Mức trích Quỹ Bình ổn giá (Quỹ BOG) đối với mặt hàng xăng, dầu;

- Thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu;

2. Được phép sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra; cụ thể như sau:

 Xăng: 1.400 đồng/lít;

+ Điezen: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 550 đồng/lít (từ 690 đồng/lít lên 1.240 đồng/lít);

+ Dầu hỏa: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 340 đồng/lít (từ 440 đồng/lít lên 780 đồng/lít);

+ Dầu madut: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 870 đồng/kg (từ 740 đồng/kg lên 1.610 đồng/kg);

3. Thời gian có hiệu lực của Thông báo này áp dụng đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra được thi hành kể từ 10 giờ sáng ngày 19 tháng 01 năm 2012.

Bộ Tài chính thông báo để các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo),

- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),

- Vụ TTTN, Cục QLTT, Vụ XNK (BCT);

- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối;

- Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST(BTC),

- Các phương tiện thông tin đại chúng;

- Lưu: VT, QLG.

 

 TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

Các tin khác