Trang chủ Chính phủ

KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỰ TRỮ DẦU THÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM XĂNG DẦU CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 79/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỰ TRỮ DẦU THÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM XĂNG DẦU CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Ngày 31 tháng 3 năm 2011, tại Văn phòng Chính phủ Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 (Quy hoạch). Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Dầu Việt Nam. Sau khi nghe Bộ Công Thương báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu là nhiệm vụ chiến lược góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thời gian qua, các Bộ, ngành đã quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025; các doanh nghiệp đã tích cực thực hiện các biện pháp để tăng mức dự trữ, xây dựng kho dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu, bước đầu đáp ứng được tiến độ đề ra trong Quy hoạch. Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, cập nhật tiến độ triển khai Quy hoạch, giao ban thường xuyên, chủ động điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

2. Bộ Công Thương nghiên cứu tình hình thực tế trên thế giới và năng lực của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu trong nước để xem xét, đề xuất lộ trình nâng số ngày nhu cầu dự trữ lên khoảng 40 ngày; xây dựng hệ thống theo dõi dự trữ thương mại và lưu thông xăng dầu đảm bảo tốt công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên.

3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện phương pháp quản lý dự trữ quốc gia về sản phẩm xăng dầu, tránh thất thoát; kiểm tra, giám sát thường xuyên bảo đảm phát huy tối đa lợi ích của việc dự trữ cho người tiêu dùng và nền kinh tế.

4. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan xem xét, cập nhật Quy hoạch Cảng Long Sơn vào quy hoạch chi tiết Cụm Cảng biển nhóm 5 để tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai các dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy lọc dầu số 3, Tổ hợp hóa dầu miền Nam và Kho ngầm Long Sơn.

5. Các Doanh nghiệp tích cực triển khai dự án xây dựng kho dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu, báo cáo Bộ Công Thương các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý.

6. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu khả năng tận dụng các giếng dầu khí tại các mỏ đã hết thời hạn khai thác và hệ thống khai thác hiện có làm kho dự trữ dầu thô.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CT, TC, GTVT, XD, TN&MT, KH&ĐT;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty Xăng Dầu Việt Nam;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT;
- Các Vụ: KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b), Thọ (30b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Các tin khác

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close