Trang chủDự báo giá xăng dầu thế giới

Giá nhiên liệu thế giới ngày 12/12/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 12/12/2013

Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng Dầu thô WTI ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 11/12/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 11/12/2013

                     Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 10/12/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 10/12/2013

                     Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 09/12/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 09/12/2013

                     Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 06/12/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 06/12/2013

                     Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 05/12/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 05/12/2013

Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng Dầu thô WTI ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 04/12/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 04/12/2013

                     Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 03/12/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 03/12/2013

                     Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 29/11/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 29/11/2013

                     Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 28/11/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 28/11/2013

                    Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 27/11/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 27/11/2013

                     Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 26/11/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 26/11/2013

                    Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 25/11/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 25/11/2013

Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng Dầu thô WTI ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 22/11/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 22/11/2013

                    Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 21/11/2013

Giá nhiên liệu thế giới ngày 21/11/2013

Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng Dầu thô WTI ...