Trang chủ Giá giao dịch dầu thế giới theo ngày

Giá năng lượng thế giới ngày 06/08/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 06/08/2018

  Mặt hàng 03 tháng 8 2018 06 tháng 8 2018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 03/08/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 03/08/2018

  Mặt hàng 02 tháng 8 2018 03 tháng 8 2018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 02/08/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 02/08/2018

  Mặt hàng 01 tháng 08 2018 02 tháng 8 2018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 01/08/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 01/08/2018

  Mặt hàng 31 tháng 7 2018 01 tháng 8 2018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 31/07/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 31/07/2018

  Mặt hàng 30 tháng 7 2018 31 tháng 7 2018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 30/07/2030

Giá năng lượng thế giới ngày 30/07/2030

  Mặt hàng 27 tháng 7 2018 30 tháng 7 2018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 27/07/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 27/07/2018

  Mặt hàng 26 tháng 7 2018 27 tháng 7 2018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 26/07/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 26/07/2018

    Mặt hàng 25 tháng 7 2018 26 tháng 7 2018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 26/07/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 26/07/2018

  Mặt hàng 24 tháng 7 2018 25 tháng 7 2018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 24/07/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 24/07/2018

  Mặt hàng 23 tháng 7 2018 24 tháng 2018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 23/07/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 23/07/2018

    Mặt hàng 23 tháng 7 2018 24 tháng 7 2018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 20/07/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 20/07/2018

  Mặt hàng 19 tháng 7 2018 20 tháng 7 2018 +/-% WTI ...

Giá năng lượng thế giới ngày 19/07/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 19/07/2018

    Mặt hàng 18 tháng 7 2018 19 tháng 7 2018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 18/07/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 18/07/2018

  Mặt hàng 17 tháng 7 2018 18 tháng 72018 +/-% WTI (usd/thùng) ...

Giá năng lượng thế giới ngày 17/07/2018

Giá năng lượng thế giới ngày 17/07/2018

  Mặt hàng 16 thàng 7 2018 17 tháng 7 2018 +/-% WTI Crude Oil ...