Trang chủ Giá giao dịch dầu thế giới

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 09/2018

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 09/2018

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 09/2018

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 09/2018

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao dịch ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 08/2018

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 08/2018

  Ngày giao dịch Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 08/2018

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 08/2018

  Ngày giao dịch Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 07/2018

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 07/2018

  Ngày giao dịch Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 07/2018

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 07/2018

  Ngày giao dịch Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 06/2018

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 06/2018

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao dịch ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 06/2016

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 06/2016

    Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao dịch ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 05/2018

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 05/2018

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 05/2018

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 05/2018

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 04/2018

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 04/2018

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 04/2018

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 04/2018

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 03/2018

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 03/2018

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/l Giao dịch ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 03/2018

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 03/2018

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/l Giao dịch ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 02/2018

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 02/2018

Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao dịch +/- % ...