Trang chủTổng hợp diễn biến GD dầu thế giới

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 02/07/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 02/07/2009

Bấm vào Ä‘ây để tải file về : Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 01/07/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 01/07/2009

Bấm vào Ä‘ây để tải về : Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 30/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 30/06/2009

Bấm vào Ä‘ây để tải về : Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 29/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 29/06/2009

Bấm vào link để tải về : Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 26/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 26/06/2009

Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 25/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 25/06/2009

Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 24/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 24/06/2009

Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 23/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 23/06/2009

Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 22/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 22/06/2009

Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 19/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 19/06/2009

Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 18/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 18/06/2009

  Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 17/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 17/06/2009

  Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 16/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 16/06/2009

  Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 15/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 15/06/2009

Bấm vào link sau để tải file: Tải về

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 14/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 14/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế                   ...