Trang chủThị trường xăng dầu Việt Nam

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Chưa cho nước ngoài tham gia vào ngành xăng dầu

Liệu có sá»± tác Ä‘á»™ng của nhóm lợi ích đến Ä‘á»™c quyền ngành xăng dầu hay không? Bá»™ trưởng cho rằng không có cÆ¡ sở để kết luận có sá»± tác Ä‘á»™ng của nhóm lợi ích trong ngành xăng dầu.

Sáng nay Bá»™ trưởng Bá»™ Công thÆ°Æ¡ng - VÅ© Huy Hoàng Ä‘ang trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc há»™i.

Trả lời câu hỏi của Đại biểu Quốc há»™i về xóa bỏ sá»± Ä‘á»™c quyền của ngành xăng dầu và Ä‘iện trong thời gian qua và trách nhiệm của Bá»™ trong vấn đề này và giải pháp rút ngắn lá»™ trình, khắc phục tình trạng Ä‘á»™c quyền hiện nay?
Bộ trưởng cho biết:

Ngành Ä‘iện và ngành xăng dầu là lÄ©nh vá»±c hết sức quan trọng, có liên quan năng lượng quốc gia. Hiện nay, chúng ta có Tập Ä‘oàn Điện lá»±c Việt Nam - EVN là Ä‘Æ¡n duy nhất trong chuyển tải và phân phối Ä‘iện, còn phát Ä‘iện ngoài EVN còn có các Ä‘Æ¡n vị khác: Sông Đà, TKV, PVN... Đối vá»›i ngành Ä‘iện Việt Nam luôn phải xá»­ lý các vấn đề đứng trÆ°á»›c yêu cầu phụ tải – má»—i năm tăng trưởng 15%/năm – Ä‘áp ứng nhu cầu hết sức quan trọng.

Tuy nhiên, nếu kéo dài nhÆ° hiện nay, dẫn đến thị trường Ä‘iện kém cạnh tranh lành mạnh; Ä‘á»™ng lá»±c phát triển ngành Ä‘iện sẽ bị hạn chế; ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Chính vì vậy Chính phủ Ä‘ã ban hành lá»™ trình tiến tá»›i xóa bỏ Ä‘á»™c quyền doanh nghiệp. Theo lá»™ trình này, đối vá»›i ngành Ä‘iện 2012 sẽ tiến hành phát Ä‘iện cạnh tranh. Sau thời gian thí Ä‘iểm từ ngày 01/07/2012 thị trường phát Ä‘iện cạnh tranh sẽ vận hành. Các doanh nghiệp được tá»± do chào giá đối vá»›i Trung tâm Ä‘iều Ä‘á»™ Ä‘iện lá»±c quốc gia, căn cứ vào giá chào Trung tâm Ä‘iều Ä‘á»™ sẽ lá»±a chọn.

Đến 2014, tiến hành thá»±c hiện thị trường bán buôn Ä‘iện cạnh tranh – Ä‘i vá»›i thị trường phát Ä‘iện cạnh tranh. Đến 2022 thá»±c hiện thị trường bán lẻ cạnh tranh.

NhÆ° vậy thị trường này kéo dài tÆ°Æ¡ng đối dài, từ năm 2014 – 2022. Lý do vì (i) thị trường Ä‘iện đối vá»›i Việt Nam là hết sức má»›i mẽ - nhiều vấn đề phức tạp cần có thời gian vừa làm vừa hoàn chỉnh; (ii) Ä‘iện là hàng hóa đặc biệt, liên quan đến toàn bá»™ đời sống xã há»™i, vì vậy bất kỳ biến Ä‘á»™ng nào sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân, ảnh hưởng đến sản xuất. Vì vậy chúng ta phải có bÆ°á»›c Ä‘i thận trọng.

Đối vá»›i ngành xăng dầu, trÆ°á»›c Ä‘ây hầu nhÆ° chúng ta chỉ có Petrolimex, xăng dầu Dầu Khí, Xăng dầu Quân Ä‘á»™i. Trong thời gian vừa qua Việt Nam cÅ©ng thá»±c hiện thị trường đối vá»›i phân phối xăng dầu.

Thá»±c hiện nghị định 84 Chính phủ chúng ta Ä‘ã có 12 đầu mối nhập khẩu xăng dầu và phân phối xăng dầu bao gồm cả tÆ° nhân, về cÆ¡ bản Ä‘ã Ä‘áp ứng được nhu cầu xăng dầu cho nhu cầu sản xuất và đời sống trong nÆ°á»›c.

Tính Ä‘á»™c quyền trong ngành xăng dầu và ngành Ä‘iện cÅ©ng có tính lịch sá»­ của nó. TrÆ°á»›c Ä‘ây, tất cả các yêu cầu xăng dầu do Tổng công ty xăng dầu đảm nhận, đến nay chúng ta cho phép doanh nghiệp đầu mối khác. NhÆ°ng do vai trò của Tổng công ty xăng dầu và hệ thống phân phối hình thành nhiều năm nay, nên thị phần phân phối của Petrolimex chiếm khoảng 60% - là lá»±c lượng chủ lá»±c trong Ä‘áp ứng nhu cầu xăng dầu cả nÆ°á»›c. Nếu không có tập Ä‘oàn/tổng công ty nhà nÆ°á»›c vì lợi ích đất nÆ°á»›c, chịu lá»—, theo yêu cầu Chính phủ trÆ°á»›c yêu cầu của đời sống nhân dân họ vẫn duy trì hoạt Ä‘á»™ng

Thá»±c hiện Nghị định 84, hiện nay việc Ä‘a dang hóa các hình thức phân phối xăng dầu, thành phần tham gia vào ngành xăng dầu bÆ°á»›c đầu thá»±c hiện. Tôi tin rằng nếu chúng ta kiên trì thá»±c hiện Nghị Định 84, thị trường xăng dầu được vận hành theo cÆ¡ chế thị trường có sá»± quản lý của nhà nÆ°á»›c. Riêng xăng dầu chúng ta chÆ°a cho nÆ°á»›c ngoài tham gia vào.

Trách nhiệm của Bá»™ trong việc để cho tình trạng Ä‘á»™c quyền kéo dài? Bá»™ trưởng Ä‘ã nhận má»™t phần trách nhiệm về phần này. Bởi trong quá trình vừa qua, sá»± tham mÆ°u vá»›i Chính phủ, sá»± Ä‘ôn đốc, sá»± kiểm tra để phát hiện tình hình má»›i qua Ä‘ó kiến nghị Chính phủ, Trung Æ°Æ¡ng để thúc đẩy nhanh quá trình tránh Ä‘á»™c quyền doanh nghiệp, chúng tôi chÆ°a làm hết trách nhiệm, nên chúng tôi xin nhận trách nhiệm.

Trong thời gian tá»›i, vá»›i sá»± chỉ đạo của CHính phủ ,TrÆ°Æ¡ng Æ°Æ¡ng, Quốc há»™i, đặc biệt trong quá trình tái cÆ¡ cấu đổi má»›i mô hình tăng trưởng, chúng tôi sẽ phối hợp các Bá»™ ngành để có tham mÆ°u phù hợp hÆ¡n.

TrÆ°á»›c mắt chúng tôi Ä‘ã kiến nghị Chính phủ và được cho phép tách khâu truyền tải khỏi khâu phân phối; thành lập 3 tổng công ty phát Ä‘iện Ä‘á»™c lập – tiền đề phát Ä‘iện cạnh tranh.

Liệu có sá»± tác Ä‘á»™ng của nhóm lợi ích đến Ä‘á»™c quyền ngành xăng dầu hay không? Bá»™ trưởng cho rằng không có cÆ¡ sở để kết luận có sá»± tác Ä‘á»™ng của nhóm lợi ích trong ngành xăng dầu.  

Nguồn tin: TTVN

Các tin khác