Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thông tin chung

Thông tin chung giá bán lẻ, giá quốc tế

14/04/2011

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..

30/03/2011

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22h ngày 29/03/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. &..

29/03/2011

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

07/03/2011

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------..

04/03/2011

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..

04/03/2011

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..

25/02/2011

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 10h ngày 24/02/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. &..

23/01/2011

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..

05/01/2011

QUỐC HỘI --------------- Luật số: 57/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------..

24/12/2010

(Ban hành kèm theo Thông tư số 213/2010/TT-BTC ngày 22/12/2010 của Bộ Tài chính)           ..

21/09/2010

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập &nd..

09/08/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 09/08/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. &..

27/07/2010

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- ..

29/06/2010

    Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 08/06/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điể..

25/03/2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

15/03/2010

Quý vị có thể bấm vào link dưới đây để tính giá cơ sở dựa trên giá Platts thế giới hàng ngày để so sánh với giá bán lẻ hiện hành.nhằm đưa ra các ph..

03/03/2010

    Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 03/03/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điể..

23/02/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 21/02/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

28/01/2010

BỘ TÀI CHÍNH _______ Số: 837/BTC-CST V/v các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế..

14/01/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 14/01/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

13/01/2010

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------ ..

21/12/2009

BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

15/12/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 15/12/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&agr..

19/11/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 24/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm nà..

23/10/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 24/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm nà..

23/10/2009

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

30/09/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 01/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm nà..

29/08/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 30/08/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

27/08/2009

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- ..

17/08/2009

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ..

08/08/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 09/08/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

04/08/2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

30/06/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 01/07/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

12/06/2009

BỘ TÀI CHÍNH ---------- Số: 119/2009/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..

10/06/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít) Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm Xăng RON 95 KC ..

09/06/2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ __________ Số: 55/2007/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..

06/06/2009

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

26/05/2009

BỘ TÀI CHÍNH  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

08/05/2009

          Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm ..

17/04/2009

BỘ TÀI CHÍNH ------------- Số: 73/2009/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..

11/04/2009

          Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Xăng RON 95 KC 12.500 ..

03/04/2009

          Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Xăng RON 95 KC 12.000 ..

30/03/2009

BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ..

23/03/2009

        Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Xăng RON 95 KC 11.500 ..

12/03/2009

GIÁ DẦU THẾ GIỚI (Bình quân hàng tháng) từ năm 1986 đến 2009             &n..

24/02/2009

Bấm vào link sau để tải văn bản : Tải văn bản..

Hiển thị 481 đến 540 trong 602 (11 Trang)