Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thông tin chung

Thông tin chung giá bán lẻ, giá quốc tế

07/12/2023

Thời điểm 15h00 ngày 30/11/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 07/12/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

30/11/2023

Thời điểm 15h00 ngày 23/11/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 30/11/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

23/11/2023

Thời điểm 15h00 ngày 13/11/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 23/11/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

13/11/2023

Thời điểm 15h00 ngày 01/11/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 13/11/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

01/11/2023

  Thời điểm 15h00 ngày 23/10/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/11/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số..

23/10/2023

Thời điểm 15h00 ngày 23/10/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/11/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

11/10/2023

Thời điểm 15h00 ngày 11/10/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 23/10/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

02/10/2023

Thời điểm 16h00 ngày 02/10/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/10/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Qu..

21/09/2023

Thời điểm 16h00 ngày 21/09/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 02/10/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Qu..

11/09/2023

  Thời điểm 15h00 ngày 11/09/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/09/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số..

05/09/2023

Thời điểm 15h00 ngày 05/09/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/09/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

21/08/2023

Thời điểm 15h00 ngày 21/08/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/09/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

11/08/2023

  Thời điểm 15h00 ngày 11/08/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/08/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số..

01/08/2023

Thời điểm 15h00 ngày 01/08/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/08/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

21/07/2023

Thời điểm 15h00 ngày 21/07/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/08/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

11/07/2023

Thời điểm 15h00 ngày 11/07/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/07/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

03/07/2023

Thời điểm 15h00 ngày 03/07/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/07/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

21/06/2023

Thời điểm 15h00 ngày 21/06/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 03/07/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

12/06/2023

Thời điểm 15h00 ngày 12/06/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/06/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

01/06/2023

Thời điểm 15h00 ngày 01/06/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 12/06/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

22/05/2023

Thời điểm 15h00 ngày 22/05/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/06/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

04/05/2023

  Thời điểm 15h00 ngày 04/05/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/05/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số..

21/04/2023

Thời điểm 17h00 ngày 21/04/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 04/05/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

11/04/2023

Thời điểm 15h00 ngày 11/04/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/04/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

03/04/2023

Thời điểm 15h00 ngày 03/04/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/04/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

21/03/2023

Thời điểm 15h00 ngày 21/03/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 03/04/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

13/03/2023

Thời điểm 15h00 ngày 13/03/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/03/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

01/03/2023

  Thời điểm 15h00 ngày 01/03/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 13/03/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số..

21/02/2023

Thời điểm 15h00 ngày 21/02/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/03/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

13/02/2023

Thời điểm 15h30 ngày 13/02/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/02/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Qu..

30/01/2023

  Thời điểm ...h00 ngày ../01/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/021/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lư..

11/01/2023

Thời điểm 15h00 ngày 11/01/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/01/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

03/01/2023

Thời điểm 15h00 ngày 03/01/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/01/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

31/12/2022

Thời điểm 00 h ngày 01/01/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 03/01/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

21/12/2022

Thời điểm 15 h ngày 21/12/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 03/01/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

12/12/2022

Thời điểm 15 h ngày 12/12/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/12/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

01/12/2022

Thời điểm 15 h ngày 01/12/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/12/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

21/11/2022

Thời điểm 15 h ngày 21/11/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/12/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

11/11/2022

  Thời điểm 15 h ngày 11/11/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/11/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số ..

01/11/2022

Thời điểm 15 h ngày 01/11/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/11/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

21/10/2022

Thời điểm 15 h ngày 21/10/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/11/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

11/10/2022

Thời điểm 15 h ngày 11/10/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/10/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

03/10/2022

Thời điểm 15 h ngày 03/10/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/10/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

21/09/2022

Thời điểm 15 h ngày 21/09/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 03/10/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

12/09/2022

Thời điểm 15 h ngày 12/09/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/09/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

05/09/2022

  Thời điểm 15 h ngày 05/09/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 12/09/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số ..

22/08/2022

Thời điểm 15 h ngày 21/08/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 05/09/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

11/08/2022

  Thời điểm 15 h ngày 11/08/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/08/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số ..

05/08/2022

Khu vực xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, Trung Đông, đang tìm cách thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu khí đốt tự nhiên khi nhu cầu toàn cầu và khu vực dự kiến sẽ tăng trong những năm tới. Qatar, một trong những nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng ..

01/08/2022

Thời điểm 00 h ngày 01/08/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/08/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

21/07/2022

Thời điểm 00 h ngày 21/07/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/08/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

10/07/2022

  Thời điểm 00 h ngày 11/07/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/07/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số ..

01/07/2022

  Thời điểm 15h ngày 01/06/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/07/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số l..

21/06/2022

Thời điểm 15h ngày 21/06/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/07/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại..

16/06/2022

IEA dự đoán sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm tới, khiến mức tiêu thụ cao hơn 1 triệu thùng/ngày so với trước Covid và nguồn cung khó theo kịp khi các lệnh trừng phạt thắt chặt đối với Nga. ..

14/06/2022

Nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga cho đến nay đã đạt mức cao nhất 1 triệu thùng/ngày trong tháng này do các nhà máy lọc dầu của nước này tận dụng lợi thế của việc các lô hàng này được chiết khấu khi các khách hàng truyền thống của Moscow ở phương Tâ..

13/06/2022

Thời điểm 15h ngày 13/06/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/06/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại..

01/06/2022

Thời điểm 15h ngày 01/06/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/06/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại..

23/05/2022

Thời điểm 15h ngày 23/05/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/06/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại..

11/05/2022

  Thời điểm 15h ngày 11/05/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/05/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số l..

Hiển thị 1 đến 60 trong 609 (11 Trang)