Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thông tin chung

Thông tin chung giá bán lẻ, giá quốc tế

21/02/2022

Thời điểm 15h00 ngày 21/02/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/03/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

11/02/2022

Thời điểm 15h00 ngày 11/02/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/02/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

21/01/2022

Thời điểm 15h00 ngày 21/01/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/02/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

11/01/2022

Thời điểm 15h00 ngày 11/01/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/01/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

25/12/2021

  Thời điểm 15h00  ngày 25/12/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/01/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu t..

10/12/2021

Thời điểm 15h00  ngày 10/12/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 25/12/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. ..

25/11/2021

Thời điểm 15h00  ngày 25/11/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 10/12/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. ..

10/11/2021

Thời điểm 15h00  ngày 10/11/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 25/11/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. ..

26/10/2021

Thời điểm 15h00  ngày 26/10/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 10/11/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. ..

11/10/2021

Thời điểm 15h00  ngày 11/10/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 26/10/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. ..

25/09/2021

Thời điểm 15h00  ngày 25/09/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/10/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. ..

10/09/2021

Thời điểm 15h00  ngày 10/09/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 25/09/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. ..

26/08/2021

   Thời điểm 15h00  ngày 26/08/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 10/09/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập ..

11/08/2021

Thời điểm 15h00  ngày ngày 11/08/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 26/08/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyề..

27/07/2021

Thời điểm 15h00  ngày ngày 27/07/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/08/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyề..

12/07/2021

Thời điểm 15h00  ngày ngày 12/07/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/07/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyề..

26/06/2021

Thời điểm 15h00  ngày ngày 26/06/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 12/07/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyề..

11/06/2021

Thời điểm 15h00  ngày ngày 11/06/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 26/06/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyề..

27/05/2021

Thời điểm 15h00  ngày ngày 27/05/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/06/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyề..

12/05/2021

Thời điểm 15h00  ngày ngày 12/05/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/05/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyề..

27/04/2021

Thời điểm 15h00  ngày ngày 27/04/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 12/05/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyề..

12/04/2021

Thời điểm 15h00  ngày 12/04/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/04/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t&iac..

27/03/2021

Thời điểm 15h00  ngày 27/03/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 12/04/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t&iac..

12/03/2021

Thời điểm 15h00  ngày 12/03/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/03/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t&iac..

25/02/2021

Thời điểm 15h00  ngày 25/02/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 12/03/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t&iac..

10/02/2021

   Thời điểm 15h00  ngày 10/02/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 25/02/2021. ..

26/01/2021

Thời điểm 15h00  ngày 26/01/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 09/02/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t&iac..

11/01/2021

Thời điểm 15h00 h00 ngày 11/01/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 26/01/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t&iac..

26/12/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 26/12/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/01/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t&iac..

11/12/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 11/12/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 26/12/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t&iac..

26/11/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 26/11/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  11/12/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

11/11/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 11/11/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  26/11/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

27/10/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 27/10/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  11/11/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

12/10/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 12/10/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  27/10/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

26/09/2020

   Thời điểm 15h00 h00 ngày 26/09/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  12/10/2020. *Thuế BQ..

11/09/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 11/09/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  26/09/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

27/08/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 27/08/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  11/09/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

12/08/2020

  Thời điểm 15h00 h00 ngày 12/08/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  27/08/2020. *Thuế BQGQ: l&..

28/07/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 28/07/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  12/08/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

13/07/2020

  Thời điểm 15h00 h00 ngày 13/07/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  28/07/2020. *Thuế BQGQ: l&..

27/06/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 27/06/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  13/07/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t..

12/06/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 12/06/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  27/06/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t..

28/05/2020

  Thời điểm 15h00 h00 ngày 28/05/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  12/06/2020. *Thuế BQGQ: l&ag..

13/05/2020

  Thời điểm 15h00 h00 ngày 13/05/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  28/05/2020. *Thuế BQGQ: l&ag..

28/04/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 28/04/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  13/05/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

13/04/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 13/04/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  28/04/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

29/03/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 29/03/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  13/04/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

15/03/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 15/03/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 29/03/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

29/02/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 29/02/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16503/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

14/02/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 14/02/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  29/02/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

30/01/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 30/01/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  14/02/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

15/01/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 15/01/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  30/01/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

31/12/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 31/12/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  15/01/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

16/12/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/12/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  31/12/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

30/11/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 30/11/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/12/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

15/11/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 15/11/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  30/11/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

31/10/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 31/10/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  15/11/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

16/10/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/10/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  31/10/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

01/10/2019

Thời điểm 18h00 h00 ngày 1/10/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/10/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

16/09/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/9/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  01/10/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

Hiển thị 61 đến 120 trong 602 (11 Trang)