Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thông tin chung

Thông tin chung giá bán lẻ, giá quốc tế

10/02/2021

   Thời điểm 15h00  ngày 10/02/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 25/02/2021. ..

26/01/2021

Thời điểm 15h00  ngày 26/01/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 09/02/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t&iac..

11/01/2021

Thời điểm 15h00 h00 ngày 11/01/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 26/01/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t&iac..

26/12/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 26/12/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/01/2021. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t&iac..

11/12/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 11/12/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 26/12/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t&iac..

26/11/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 26/11/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  11/12/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

11/11/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 11/11/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  26/11/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

27/10/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 27/10/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  11/11/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

12/10/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 12/10/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  27/10/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

26/09/2020

   Thời điểm 15h00 h00 ngày 26/09/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  12/10/2020. *Thuế BQ..

11/09/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 11/09/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  26/09/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

27/08/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 27/08/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  11/09/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

12/08/2020

  Thời điểm 15h00 h00 ngày 12/08/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  27/08/2020. *Thuế BQGQ: l&..

28/07/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 28/07/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  12/08/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

13/07/2020

  Thời điểm 15h00 h00 ngày 13/07/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  28/07/2020. *Thuế BQGQ: l&..

27/06/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 27/06/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  13/07/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t..

12/06/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 12/06/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  27/06/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được t..

28/05/2020

  Thời điểm 15h00 h00 ngày 28/05/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  12/06/2020. *Thuế BQGQ: l&ag..

13/05/2020

  Thời điểm 15h00 h00 ngày 13/05/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  28/05/2020. *Thuế BQGQ: l&ag..

28/04/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 28/04/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  13/05/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

13/04/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 13/04/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  28/04/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

29/03/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 29/03/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  13/04/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

15/03/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 15/03/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 29/03/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

29/02/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 29/02/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16503/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

14/02/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 14/02/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  29/02/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

30/01/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 30/01/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  14/02/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

15/01/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 15/01/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  30/01/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

31/12/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 31/12/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  15/01/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

16/12/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/12/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  31/12/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

30/11/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 30/11/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/12/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

15/11/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 15/11/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  30/11/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

31/10/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 31/10/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  15/11/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

16/10/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/10/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  31/10/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

01/10/2019

Thời điểm 18h00 h00 ngày 1/10/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/10/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

16/09/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/9/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  01/10/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

31/08/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 31/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/09/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

16/08/2019

  Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  31/08/2019. *Thuế BQGQ: l&a..

01/08/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 01/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/08/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

17/07/2019

  Thời điểm 17h00 h00 ngày 17/7/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  01/08/2019. *Thuế BQGQ: l&a..

02/07/2019

Thời điểm 16h30 h00 ngày 02/7/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  02/07/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

17/06/2019

  Thời điểm 15 h00 ngày 17/06//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  02/07/2019. *Thuế BQGQ: l&ag..

01/06/2019

  Thời điểm 15 h00 ngày 01/06//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  17/06/2019. *Thuế BQGQ: l&ag..

17/05/2019

  Thời điểm 15 h00 ngày 17/05//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  01/06/2019. *Thuế BQGQ: l&ag..

02/05/2019

  Thời điểm 16 h00 ngày 02/05//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  17/05/2019. *Thuế BQGQ: l&ag..

17/04/2019

Thời điểm 15 h00 ngày 17/04//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  02/05/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyề..

02/04/2019

Thời điểm 19 h00 ngày 02/04/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 17h00 ngày 17/04/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tí..

18/03/2019

  Thời điểm 20h00 ngày 18/03//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 02/04/2019. *Thuế BQGQ: là t..

02/03/2019

  Thời điểm 15h00 ngày 02/03//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 18/03/2019. *Thuế BQGQ: là t..

15/02/2019

Thời điểm 15h00 ngày 15/02//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 02/03/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tí..

31/01/2019

  Thời điểm 15h00 ngày 31/01/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 15/02/2019. *Thuế BQGQ: là th..

23/01/2019

Ngày Wti Brent 01/01/2019   ..

16/01/2019

  Thời điểm 0h ngày 16/01/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 31/01/2019.  *Thuế BQGQ:..

31/12/2018

Thời điểm 0h ngày 01/01/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày xx/01/2019.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền đ..

21/12/2018

  Thời điểm 15h ngày 21/12/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/01/2019.  *Thuế BQGQ..

06/12/2018

Thời điểm 15h ngày 06/12/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/12/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

21/11/2018

  Thời điểm 15h ngày 21/11/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/12/2018.  *Thuế BQGQ..

06/11/2018

Thời điểm 15h ngày 06/11/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/11/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

22/10/2018

Thời điểm 15h ngày 22/10/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/11/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

06/10/2018

Thời điểm 15h ngày 06/10/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/10/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

21/09/2018

Thời điểm 15h ngày 21/09/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/20/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

Hiển thị 121 đến 180 trong 637 (11 Trang)